Duurzaam samenwerken

"Change is the only constant in life" (Heraclitus).

De wereld is continue in verandering. Deze veranderingen voelen we goed aan bij onze klanten, in de maatschappij en wereldwijd. Onze filosofie om steeds te leren van deze veranderingen en er bewust mee aan de slag te gaan, is wat ons drijft bij Katara. De verbinding aangaan. Samen mensen in beweging zetten, een duurzame beweging. Duurzaam voor mensen, voor relaties en voor deze planeet. 

Maar wat betekent duurzaamheid voor ons? 

Als Katara willen we ons inzetten om van deze wereld een betere plaats te maken. Daarbij vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen en te onderzoeken hoe we samenwerken met onze omgeving en wat daarbij de impact is op de mens alsook op het milieu.

Gezonde mensen, gezonde samenwerking

Onze activiteiten zoals coaching, projectwerk, veranderbegeleiding, ... richten zich voornamelijk op menselijke interacties waarbij persoonlijk welzijn, inclusie, levenslang leren en bewustwording een centrale rol spelen. Persoonlijk welzijn omvat ook "jezelf kunnen zijn" met aandacht voor je sociale context en identiteit. Omdat we het belangrijk vinden om onze coachees respectvol te behandelen, volgen we de 'ICF Code of Ethics' van de Internationale coaching federatie (link). Misschien evident voor sommigen, maar laten we expliciet zijn en aangeven dat we ten allen tijde de internationaal erkende mensenrechten respecteren zoals beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (link).

Dagelijks werken we ook aan onze fysieke en mentale gezondheid. "Mens sana in corpore sano" oftewel "Een gezonde geest in een gezond lichaam" is een basisvoorwaarde voor samenwerking (zowel in team, project of persoonlijk verband). Het voelt daarbij als natuurlijk aan om dit ook bij onze interacties met klanten af te toetsen en te bewaken. 

Interactie met onze omgeving: duurzaam handelen. 

We geloven bij Katara in de kracht van 'het goede voorbeeld'! Duurzame keuzes maken in wat we doen en hoe we dit doen op vlak van samenwerken, zowel met klanten en leveranciers alsook in ons dagelijks handelen. Enkele voorbeelden zijn: 

 • Vertrouwen en lange-termijn denken als uitgangsbasis voor samenwerking
 • 'De natuur' als stakeholder meenemen bij belangrijke beslissingen
 • Duurzame mobiliteit: fiets, openbaar vervoer, carpoolen en zo min mogelijk de auto
 • Verantwoord consumeren en duurzaam (waar mogelijk lokaal) aankopen
 • Steunen van klimaatactie en initiatieven ter bescherming/herstel van natuur en biodiversiteit

Vooruit kijkend

We gaan actief het engagement aan om te onderzoeken hoe we beter kunnen doen, zowel op vlak van mens als milieu. Een eerste stap hierin bestaat uit het identificeren van de risico's op mens en milieu en deze te prioriteren. Momenteel brengen we de relevante stakeholders in verband met de risico's in kaart en zullen met hen in dialoog gaan om een gezamenlijke aanpak uit te werken.

Sustainable Development Goals (SDGs)

In 2015 werden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of 'sustainable development goals' (SDGs) vastgelegd door de algemene vergadering van de Verenigde Naties (link). Over een periode van 15 jaar vormen deze SDGs een plan van aanpak om armoede te bestrijden en een duurzamere wereld te creëeren, en dit op economisch, sociaal en ecologisch aspect. Bij Katara hebben we dit wijdverspreid framework benut om ook onze duurzame ambities te identificeren. Met Katara willen we ons dan ook verbinden aan de volgende doelstellingen (en opgelijst de daarbijbehorende acties):

Beëindig honger, bereik voedsel- zekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw.

 • Aandacht voor duurzaamheid in de catering op het bedrijf 
 • Stimuleren/aanbieden van voedingsproducten met fair-trade label 
 • Stimuleren/aanbieden van voedingsproducten met bio-label

Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

 • Mentale gezondheid en welzijn bevorderen en bewaken, zowel intern als extern (onze klanten/coachees)
 • Realiseren van gezondheidsacties

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

 • Opleiding werknemers - levenslang leren voor iedereen
 • Samenwerking met scholen en opleidingsorganisaties: 
 • stages, gastcolleges, donatie/uitwisseling materiaal, ontwikkelen van opleidingen 
 • Loopbaanbegeleiding
 • Coaching 
 • (Binnenkort) Opleidingen rond duurzaam ondernemen, duurzame ontwikkeling

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.

 • Diversiteit en gelijke kansen
 • Equal pay
 • Inzetten op een gezins- en familievriendelijk HR-beleid en mogelijk maken van het opnemen van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het gezin en de familie

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

 • Beleid rond duurzame economische groei ontwikkelen o.a. KPI’s bepalen en opvolgen 
 • Efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen verbeteren 
 • Evenwicht werk/privé

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

 • Duurzaam bouwen van eigen bedrijfsinfrastructuur 
 • Investeren in het verduurzamen en moderniseren van de bedrijfsinfrastructuur

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug.

 • Ethisch verantwoord handelen naar leveranciers en 

  klanten(onderhandelings- en contractmanagement) 

 • Ethisch beleggen en ethisch bankieren

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

 • Steun aan goede doelen met een lokale impact 
 • Duurzame mobiliteit: pendelverkeer, dienstverplaatsingen 
 • Flexwerken om dienstverplaatsingen te vermijden

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

 • Duurzaam aankoopbeleid 
 • Duurzaamheidsinformatie integreren in rapporteringscyclus, duurzaamheidsbeleid en -acties integreren in de interne en externe communicatie, duurzaamheidsverslaggeving

Neem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

 • Bepaling CO2 voetafdruk - acties CO2 reductie 
 • Sensibilisatie rond klimaatverandering

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van eco- systemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijn- vorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe.

 • Engagement in lokale biodiversiteits- en natuurprojecten 
 • Natuur- en milieueducatie werknemers

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

 • Beveiliging : cyberveiligheid, data protection, verbeteren van het zorgvuldig gebruiken en beveiligen van persoonsgegevens

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling.

 • Lokaal en internationaal deelnemen aan multistakeholder partnerschappen 
 • Kennis, expertise en financiële hulpmiddelen rond duurzame ontwikkeling delen


De duurzaamheidsdoelstellingen kunnen een inspiratiebron zijn om mogelijke impact van jouw organisatie op de maatschappij te identificeren. Benieuwd hoe dit werkt bij Katara of hulp nodig om dit in jouw organisatie te implementeren? Peter helpt je graag verder.Duurzaam samenwerken

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x